Integritetsmeddelande

Vi tar din integritet på stort ansvar och följande ser du hur vår policy ser ut när det kommer till andras perosnuppgifter.

1 Allmänt

1.1 Din personliga integritet är mycket viktig för oss på Team Mate Communication AB, org. nr 556844–3484 (“Team8“). Vårt mål är att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter. Vi vill med detta integritetsmeddelande (“Integritetsmeddelande“) visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

1.2 Detta Integritetsmeddelande gäller dig som ingår avtal med oss (”Kund”) och dig som är anställd hos Kunden. Detta integritetsmeddelande gäller även dig som besöker vår hemsida, www.team8.se (”Hemsida”) (”Hemsidebesökare”). Merparten av informationen i detta Integritetsmeddelande gäller både dig som Kund och dig som Hemsidebesökare. Vissa delar gäller dock specifikt dig som Kund, och andra specifikt dig som Hemsidebesökare. När så är fallet anges detta med underrubriker (se avsnitt 3, 4 och 7).

2 Personuppgiftsansvarig

2.1 Team8 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar därmed för att behandlingen av personuppgifterna sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

3 Vår behandling av dina personuppgifter

3.1 Kund

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Administration och fullgörande av avtal,
 • Marknadsföring, inklusive direktmarknadsföring,
 • Administration i samband med företagsförvärv, omstruktureringar och liknande,
 • Tillvaratagande av våra rättsliga intressen, och
 • Efterlevnad av rättsliga förpliktelser

I tabellerna nedan hittar du mer information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

3.1.1 Administration och fullgörande av avtal

Vad vi gör: Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla, administrera och anpassa våra produkter och tjänster, för att möjliggöra inloggning i vår webbtjänst samt för att tillhandahålla kundservice. För att tillhandahålla, administrera och anpassa våra produkter och tjänster behandlar vi även personuppgifter om Kunders anställda.Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Orderinformation. Inloggningsuppgifter såsom användarnamn och lösenord.  Laglig grund: Fullgörande av avtal Dina rättigheter: Du har alltid rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. Under vissa omständigheter har du även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dem. I och med att den lagliga grunden för behandlingen är fullgörande av avtal har du rätt till dataportabilitet. Vänligen se fullständig information om dina rättigheter i avsnitt 9.Lagringstid: Personuppgifterna sparas under hela avtalsförhållandet och upp till 12 månader från det att kundrelationen avslutats.

3.1.2 Marknadsföring, inklusive direktmarknadsföring

Vad vi gör: Vi behandlar dina personuppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster till dig. Det gör vi bland annat genom att skicka ut nyhetsbrev, eventinbjudningar eller annan information.Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Enhetsdata såsom IP-nummer. Annan information som du väljer att dela med dig av.Laglig grund: Berättigat intresse eftersom vi bedömer att vårt intresse av att skicka allmän och segmenterad marknadsföring till dig som kund överväger dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter. Dina rättigheter: Du har alltid rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. Under vissa omständigheter har du även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dem. I och med att den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vänligen se fullständig information om dina rättigheter i avsnitt 9.Lagringstid: Personuppgifterna sparas under hela avtalsförhållandet och upp till 12 månader från det att kundrelationen avslutats.

3.1.3 Administration i samband med företagsförvärv, omstruktureringar och liknande

Vad vi gör: Om Team8 omstruktureras eller om en tredje part förvärvar Team8 kan Team8 komma att lämna ut dina och andra kunders personuppgifter till det övertagande bolaget. Det övertagande bolaget kommer sedan att fortsätta använda dina personuppgifter för samma ändamål som de som anges i detta Integritetsmeddelande, såvida du inte får annan information i samband med överlåtelsen.Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Orderinformation.Laglig grund: Berättigat intresse eftersom vi bedömer att vårt intresse av att möjliggöra en förvärvs- eller omstrukturerings-process, förutsatt att det övertagande bolaget bedriver likartad verksamhet som Team8, överväger dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter. Dina rättigheter: Du har alltid rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. Under vissa omständigheter har du även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dem. I och med att den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vänligen se fullständig information om dina rättigheter i avsnitt 9.Lagringstid: Om Team8 upphör att existera genom exempelvis en fusion, likvidation eller konkurs, eller om Team8s kunddatabas överförs till ett övertagande bolag kommer vi att radera dina personuppgifter, såvida vi inte är skyldiga att spara dem enligt lag. Om så är fallet kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med detta Integritets-meddelande.

3.1.4 Tillvaratagande av våra rättsliga intressen

Vad vi gör: Om det uppstår en tvist, till exempel om betalning, har vi rätt att behandla dina eller dina anställdas personuppgifter i syfte att fastställa, göra gällande eller försvara det rättsliga anspråket.Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Orderinformation.Laglig grund: Berättigat intresse eftersom vi bedömer att vårt intresse av att tillvarata våra rättsliga intressen överväger dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter. Dina rättigheter: Du har alltid rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. Under vissa omständigheter har du även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dem. I och med att den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vänligen se fullständig information om dina rättigheter i avsnitt 9.Lagringstid: Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata våra rättsliga intressen men inte längre än 3 år.

3.1.5 Efterlevnad av rättsliga förpliktelser

Vad vi gör: Vi behandlar dina eller dina anställdas personuppgifter för att efterleva gällande rättsliga förpliktelser såsom lagstiftning gällande bokföring.Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Orderinformation.Laglig grund: Rättslig förpliktelse Dina rättigheter: Du har alltid rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. Under vissa omständigheter har du även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dem. Vänligen se fullständig information om dina rättigheter i avsnitt 9.Lagringstid: Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt enligt gällande lag. Till exempel sparar vi dina personuppgifter i 7 år i bokföringsyfte.

3.2 Hemsidebesökare

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Tillhandahållande, administration och hantering av Team8s Hemsida,
 • För att marknadsföra Team8s tjänster, exempelvis genom nyhetsbrev, sociala medier, publikationer eller evenemang,
 • För att analysera, förbättra och utveckla Team8s hemsida och tjänster,
 • Administration i samband med företagsförvärv, omstruktureringar och så vidare,
 • Tillvaratagande av våra rättsliga intressen, och
 • Efterlevnad av rättsliga förpliktelser

I tabellerna nedan hittar du mer information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, vilka personuppgifter vi behandlar och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

3.2.1  Tillhandahållande, administration och hantering av Team8s hemsida

Vad vi gör: Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla, administrera och hantera vår Hemsida. Detta gör vi främst genom att hämta information från cookies. För att vi ska kunna erbjuda dig en god service när du besöker vår Hemsida kan vi även komma att behandla information om dig om du exempelvis väljer att kontakta oss.Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Enhetsdata såsom IP-nummer. Annan information som du väljer att dela med dig av.Laglig grund: Berättigat intresse eftersom vi bedömer att vårt intresse av att tillhandahålla, administrera och hantera vår Hemsida överväger dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter. Dina rättigheter: Du har alltid rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. Under vissa omständigheter har du även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dem. I och med att den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vänligen se fullständig information om dina rättigheter i avsnitt 9.Lagringstid: Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla, administrera och hantera vår Hemsida. Om du kontaktar oss med exempelvis en fråga om våra tjänster, behandlar vi dina personuppgifter under tiden ditt ärende bereds och upp till 6 månader därefter.

3.2.2 För att marknadsföra Team8s tjänster, exempelvis genom nyhetsbrev, sociala medier, publikationer eller evenemang

Vad vi gör: Vi behandlar dina eller dina anställdas personuppgifter för att tillhandahålla, administrera och hantera vår Hemsida. Detta gör vi främst genom att hämta information från cookies. För att vi ska kunna erbjuda dig en god service när du besöker vår Hemsida kan vi även komma att behandla information om dig eller dina anställda om ni exempelvis väljer att kontakta oss.Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Enhetsdata såsom IP-nummer. Annan information som du väljer att dela med dig av.Laglig grund: Berättigat intresse eftersom vi bedömer att vårt intresse av att tillhandahålla, administrera och hantera vår Hemsida överväger dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter. Dina rättigheter: Du har alltid rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. Under vissa omständigheter har du även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dem. I och med att den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vänligen se fullständig information om dina rättigheter i avsnitt 9.Lagringstid: Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla, administrera och hantera vår Hemsida. Om du kontaktar oss med exempelvis en fråga om våra tjänster, behandlar vi dina personuppgifter under tiden ditt ärende bereds och upp till 6 månader därefter. Se också Team8s information om cookies för mer information om bevarandetider.

3.2.3 För att analysera, förbättra och utveckla Team8s hemsida och tjänster

Vad vi gör: Vi behandlar information om dig och dina anställda för att vi ska kunna erbjuda er en trevlig och smidig upplevelse när ni besöker vår Hemsida. Detta gör vi främst genom att inhämta information från cookies. För mer information om hur vi hanterar cookies, se Team8s Information om cookies[A2] : https://team8.se/cookie-policy/.   För att vi ska kunna erbjuda er en god service när ni besöker vår Hemsida, kan vi även komma att behandla information om er om ni exempelvis väljer att kontakta oss.  Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress. Annan information som du väljer att dela med dig av. Användardata såsom beteendemönster och surfvanor, exempelvis vilka sidor du besökt på Hemsidan och hur länge besöket varade. Enhetsinformation såsom IP-nummer.  Laglig grund: Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av att tillhandahålla, administrera och hantera vår Hemsida, vilket vi anser väger tyngre än intresset för skydd av dina personuppgifter.   Dina rättigheter: Du har alltid rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. Under vissa omständigheter har du även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dem. I och med att den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vänligen se fullständig information om dina rättigheter i avsnitt 9.Lagringstid: Dina personuppgifter sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna ge dig en trevlig och smidig upplevelse när du besöker Team8s Hemsida. I händelse av att du kontaktar oss med exempelvis en fråga om våra Tjänster, behandlar vi dina uppgifter under tiden ditt ärende bereds samt upp till två (2) månader därefter. Vi kan dock behöva spara dina uppgifter under en längre tid om så krävs mot bakgrund av en rättslig förpliktelse eller i händelse av en tvist. Se mer om dessa ändamål nedan. För information om hur länge vi sparar de personuppgifter vi behandlar vid användning av cookies, se mer i vår Information om cookies: https://team8.se/cookie-policy/.[A3]   

3.2.4 Administration i samband med företagsförvärv, omstruktureringar och så vidare

Vad vi gör:  Om Team8 omstruktureras eller om en tredje part förvärvar Team8 kan Team8 komma att lämna ut dina och andra kunders personuppgifter till det övertagande bolaget. Det övertagande bolaget kommer sedan att fortsätta använda dina personuppgifter för samma ändamål som de som anges i detta Integritetsmeddelande, såvida du inte får annan information i samband med överlåtelsen.Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Orderinformation.Laglig grund: Berättigat intresse eftersom vi bedömer att vårt intresse av att möjliggöra en förvärvs- eller omstrukturerings-process, förutsatt att det övertagande bolaget bedriver likartad verksamhet som Team8, överväger dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter. Dina rättigheter: Du har alltid rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. Under vissa omständigheter har du även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dem. I och med att den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vänligen se fullständig information om dina rättigheter i avsnitt 9.Lagringstid: Om Team8 upphör att existera genom exempelvis en fusion, likvidation eller konkurs, eller om Team8s kunddatabas överförs till ett övertagande bolag kommer vi att radera dina personuppgifter, såvida vi inte är skyldiga att spara dem enligt lag. Om så är fallet kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med detta Integritetsmeddelande.

3.2.5 Tillvaratagande av våra rättsliga intressen

Vad vi gör: Om det uppstår en tvist, till exempel om betalning, har vi rätt att behandla dina personuppgifter i syfte att fastställa, göra gällande eller försvara det rättsliga anspråket.Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Orderinformation.Laglig grund: Berättigat intresse eftersom vi bedömer att vårt intresse av att tillvarata våra rättsliga intressen överväger dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter. Dina rättigheter: Du har alltid rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. Under vissa omständigheter har du även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dem. I och med att den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Vänligen se fullständig information om dina rättigheter i avsnitt 9.Lagringstid: Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna tillvarata våra rättsliga intressen men inte längre än 3 år.

3.2.6 Efterlevnad av rättsliga förpliktelser

Vad vi gör: Vi behandlar dina personuppgifter för att efterleva gällande rättsliga förpliktelser såsom lagstiftning gällande bokföring.Personuppgifter: Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Orderinformation.Laglig grund: Rättslig förpliktelse Dina rättigheter: Du har alltid rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. Under vissa omständigheter har du även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller begränsar behandlingen av dem. Vänligen se fullständig information om dina rättigheter i avsnitt 9.Lagringstid: Personuppgifterna sparas så länge som det är nödvändigt enligt gällande lag. Till exempel sparar vi dina personuppgifter i 7 år i bokföringssyfte.

4 VARIFRÅN SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

4.1 Kund

4.1.1 De personuppgifter vi samlar in om dig eller dina anställda har ni lämnat till oss.

4.1.2 För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster behöver du lämna vissa personuppgifter till oss på Team8. Om du inte förser oss med de personuppgifter vi behöver kan vi inte ingå avtal med dig och därmed inte tillhandahålla våra produkter eller tjänster.

4.2 Hemsidebesökare

4.2.1 De personuppgifter vi samlar in om dig eller dina anställda har ni lämnat till oss genom att besöka vår Hemsida, kontakta oss eller på annat sätt kommunicera med oss. Team8 använder även cookies och liknande teknik varigenom vi samlar in information för att förbättra och tillhandahålla vår Hemsida.

5 AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

5.1 Vi använder oss inte av automatiserat individuellt beslutsfattande.

6 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

6.1 Vi sparar bara dina personuppgifter så länge de behövs för de ändamål som vi samlade in dem för enligt detta Integritetsmeddelande. När vi inte längre behöver dina personuppgifter tar vi bort dem ur våra system, databaser och backuper. I tabellerna i avsnitt 3 ovan under rubriken ”Lagringstid” kan du se specifika lagringstider för respektive ändamål.

7 VEM LÄMNAR VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

7.1 Kund

7.1.1 Team8 kan komma att lämna ut dina personuppgifter till personuppgiftsbiträden, såsom bolag som tillhandahåller vår e-handelsplattform, arbetar med fakturaadministration eller IT-och molntjänster. Vidare kan Team8 komma att lämna ut dina personuppgifter till en aktör som vi har valt att dela information med, till exempel när det gäller licenser från våra underleverantörer. Vi kan i vissa fall också komma att behöva lämna ut dina personuppgifter på begäran av myndigheter eller till parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser och liknande.

7.1.2 I tabellen nedan specificerar vi vilka tredje parter vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samt vilka kategorier av personuppgifter som kan komma att lämnas ut till respektive part.

Mottagare:Kategorier av personuppgifter som kan komma att delas:
MicrosoftKontaktuppgifter till kontaktperson såsom namn, titel, epost, mobilnummer/direkttelefonnummer och ibland hemadress.
Kundadministrativa plattformar såsom Zendesk och UpsalesKontaktuppgifter till kontaktperson såsom namn, titel, epost, mobilnummer/direkttelefonnummer och ibland hemadress.
Datakommunikationsoperatörer såsom exempelvis Global Connect och BahnhofKontaktuppgifter till kontaktperson såsom namn, titel, epost, mobilnummer/direkttelefonnummer och ibland hemadress.
Distributörer såsom exempelvis Ingram MicroKontaktuppgifter till kontaktperson såsom namn, titel, epost, mobilnummer/direkttelefonnummer och ibland hemadress.
Operatörer såsom exempelvis Telia och Tele2Kontaktuppgifter till kontaktperson såsom namn, titel, epost, mobilnummer/direkttelefonnummer och ibland hemadress.
Växeloperatörer såsom exempelvis Dstny och lynesKontaktuppgifter till kontaktperson såsom namn, titel, epost, mobilnummer/direkttelefonnummer och ibland hemadress.
Transportörer såsom exempelvis Best och PostNordKontaktuppgifter till kontaktperson såsom namn, titel, epost, mobilnummer/direkttelefonnummer och ibland hemadress.
Finansbolag såsom exempelvis Siemens Financial Services AB och Release Finans ABKontaktuppgifter till kontaktperson såsom namn, titel, epost, mobilnummer/direkttelefonnummer och ibland hemadress.
Teknikleverantörer såsom Oderland, Google och OneflowKontaktuppgifter till kontaktperson såsom namn, titel, epost, mobilnummer/direkttelefonnummer och ibland hemadress.

7.1.3 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan part.

7.2 Hemsidebesökare

7.2.1 Team8 kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, såsom till andra koncernbolag, IT-leverantörer och företag som vi samarbetar med för att tillhandahålla våra tjänster. Vidare kan Team8 komma att lämna ut dina personuppgifter till en aktör som vi har valt att dela information med, till exempel när det gäller analys eller marknadsföring. Vi kan i vissa fall också komma att behöva lämna ut dina personuppgifter på begäran av myndigheter eller till parter inom ramen för domstols- eller företagsförvärvsprocesser och liknande.

7.2.2 I tabellen nedan specificerar vi vilka tredje parter vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samt vilka kategorier av personuppgifter som kan komma att lämnas ut till respektive part.

Mottagare:Kategorier av personuppgifter som kan komma att delas:
MicrosoftKontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress, annan information som du väljer att dela med dig av, användardata såsom beteendemönster och surfvanor, exempelvis vilka sidor du besökt på Hemsidan och hur länge besöket varade samt enhetsinformation såsom IP-nummer.
ZendeskKontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress, annan information som du väljer att dela med dig av, användardata såsom beteendemönster och surfvanor, exempelvis vilka sidor du besökt på Hemsidan och hur länge besöket varade samt enhetsinformation såsom IP-nummer.
Global ConnectKontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress, annan information som du väljer att dela med dig av, användardata såsom beteendemönster och surfvanor, exempelvis vilka sidor du besökt på Hemsidan och hur länge besöket varade samt enhetsinformation såsom IP-nummer.
UpsalesKontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress, annan information som du väljer att dela med dig av, användardata såsom beteendemönster och surfvanor, exempelvis vilka sidor du besökt på Hemsidan och hur länge besöket varade samt enhetsinformation såsom IP-nummer.
Oderland (webhotell)Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress, annan information som du väljer att dela med dig av, användardata såsom beteendemönster och surfvanor, exempelvis vilka sidor du besökt på Hemsidan och hur länge besöket varade samt enhetsinformation såsom IP-nummer.
GoogleKontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress, annan information som du väljer att dela med dig av, användardata såsom beteendemönster och surfvanor, exempelvis vilka sidor du besökt på Hemsidan och hur länge besöket varade samt enhetsinformation såsom IP-nummer.
Unikum (Pyramid)Kontaktuppgifter såsom namn, telefonnummer och e-postadress, annan information som du väljer att dela med dig av, användardata såsom beteendemönster och surfvanor, exempelvis vilka sidor du besökt på Hemsidan och hur länge besöket varade samt enhetsinformation såsom IP-nummer.

7.2.3 Utöver ovanstående samarbeten där vissa personuppgifter ibland delas kommer vi inte att sälja dina personuppgifter till någon annan part.

8 Var behandlar vi dina personuppgifter

8.1 Team8 strävar efter att endast behandla dina personuppgifter inom EU/EES.  Under vissa omständigheter kan vi komma att behöva överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES (”Tredje land”). Om dina personuppgifter överförs till ett Tredje land kommer vi att säkerställa att dina personuppgifter fortsätter att vara skyddade på ett motsvarande sätt som inom EU/EES.

8.2 När vi överför personuppgifter till ett Tredje land som inte omfattas av ett beslut om adekvat skyddsnivå använder vi oss av en överföringsmekanism, det vill säga en skyddsåtgärd, för att säkerställa att en motsvarande skyddsnivå säkerställs i det Tredje landet, vilket specificeras nedan.

Land utanför EU/EES:Lämpliga skyddsåtgärder:
USAStandardavtalsklausuler i enlighet med EU-kommissionens beslut.

8.3 Vänligen kontakta oss för mer information om den lagliga grunden för en specifik överföring eller för att ta del av en kopia av den aktuella överföringsmekanismen eller för information om vilka säkerhetsåtgärder som har vidtagits i samband med överföringen. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ned i detta Integritetsmeddelande.

9 Dina rättigheter

9.1 Vårt ansvar för dina rättigheter

9.1.1 Team8 ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lag och att rättigheterna som du har i egenskap av användare får genomslag. Du kan när som helst kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ned i detta Integritetsmeddelande.

9.1.2 Vi är skyldiga att besvara din begäran om utövandet av dina rättigheter inom en månad från det att du hörde av dig. Om din begäran är komplicerad eller om det har kommit in ett stort antal har vi rätt att förlänga tiden med ytterligare två månader. Om vi inte kan göra det du vill att vi ska göra inom en månad kommer vi att informera dig om anledningen till fördröjningen och om din rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten samt att söka rättsmedel.

9.1.3 All information, kommunikation och samtliga åtgärder som vi genomför är kostnadsfria för dig. Om det du begär med anledning av dina rättigheter däremot är uppenbart ogrundat eller orimligt har vi rätt att ta ut en administrativ avgift för att ge dig informationen eller genomföra efterfrågad åtgärd alternativt att vägra att tillmötesgå din begäran.

9.2 Din rätt till tillgång, rättelse, radering och begränsning

9.2.1 Du har rätt att av Team8 begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. För eventuella ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Om du gör en begäran i elektroniskt format, till exempel via e-post, kommer vi att ge dig informationen i ett allmänt använt elektroniskt format.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer, på din begäran eller på vårt eget initiativ, att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som vi upptäcker är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har även rätt att komplettera med ytterligare personuppgifter om något relevant saknas.
 • Radering av personuppgifter.
  • Du har rätt att begära att vi tar bort dina personuppgifter om det inte längre finns ett godtagbart skäl till att vi behandlar dem. Godtagbara skäl för vår fortsatta behandling av dina personuppgifter kan vara:
   • Behandling är nödvändigt för yttrande- och informationsfriheten,
   • Behandling är nödvändigt för att vi ska efterleva en rättslig förpliktelse,
   • Behandling är nödvändigt för ändamål av allmänt intresse på folkhälsoområdet,
   • Behandling är nödvändigt för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål, eller
   • Behandling är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk.
  • Radering av dina personuppgifter ska ske om inga av omständigheterna ovan föreligger och om:
   • Personuppgifterna inte längre behövs för det ändamål vi samlade in dem,
   • Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke och du återkallar detta,
   • Du invänder mot den behandling av dina personuppgifter som sker efter en intresseavvägning och vi inte har tvingande berättigade intressen som väger tyngre än dina intressen eller rättigheter och friheter,
   • Vi har använt personuppgifterna på ett otillåtet sätt eller
   • Vi har en rättslig skyldighet att radera personuppgifterna.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att vi tillfälligt begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära begränsning när:
  • Du anser att dina personuppgifter är felaktiga och har begärt rättelse enligt 9.2.1 b), under tiden vi utreder personuppgifternas korrekthet,
  • Användningen är olaglig och du vill inte att uppgifterna raderas,
  • Vi som personuppgiftsansvariga behöver inte längre behandla personuppgifterna för våra ändamål med behandlingen, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk, eller
  • Du har invänt mot behandling enligt punkt 9.3.1, under tiden du väntar på vår bedömning av om våra berättigade intressen överväger dina berättigade intressen.

9.2.2 Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att underrätta alla som har tagit emot personuppgifter enligt avsnitt 7 ovan om att vi har rättat, raderat eller begränsat åtkomsten till dina personuppgifter efter att du har begärt att vi ska göra det. På din begäran kommer vi även att lämna ytterligare information om mottagarna av dina personuppgifter.

9.3 Din rätt att invända mot behandling

9.3.1 Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett berättigat eller allmänt intresse (se avsnitt 3 ovan). Om du invänder mot sådan behandling kommer vi bara att fortsätta använda dina personuppgifter om vi har tvingande berättigade intressen för behandlingen som väger tyngre än dina intressen eller rättigheter och friheter eller om fortsatt behandling är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

9.3.2 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot sådan behandling genom att höra av dig till oss. När vi har mottagit din invändning kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

9.4 Din rätt att återkalla samtycke

9.4.1 För behandling där vi använder ditt samtycke som laglig grund har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter längst ned i detta Integritetsmeddelande.

9.5 Din rätt till dataportabilitet

9.5.1 Du har rätt till dataportabilitet när behandlingen av dina personuppgifter är automatiserad och den lagliga grunden för behandling är ditt samtycke eller fullgörande av avtal. Rätt till dataportabilitet innebär att du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Du kan också begära att vi överför personuppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

9.6 Din rätt att klaga till tillsynsmyndighet

9.6.1 Du har rätt att inge eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

10 Vi skyddar dina personuppgifter

10.1 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit både tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter. Skulle det inträffa en säkerhetsincident som kan komma att påverka dig eller dina personuppgifter på ett betydande sätt kommer vi att höra av oss till dig och förklara vad som har hänt och ge dig råd om hur du kan minska risken för potentiellt skadliga effekter.

11 Cookies

11.1 Vi använder cookies och liknande teknologi (”cookies”) på vår webbplats för att, bland annat, förbättra din upplevelse hos oss och anpassa vår webbplats till dina behov och preferenser. Om du vill veta mer om hur vi använder cookies, vänligen se vår cookie-policy: https://team8.se/cookie-policy/.

12 Förändringar av detta integritetsmeddelande

12.1 Detta integritetsmeddelande uppdaterades 221019.

12.2 Vi har rätt att när som helst ändra detta Integritetsmeddelande. Den senaste versionen av meddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats.

12.3 När vi gör ändringar som inte enbart är språkliga eller redaktionella kommer du att få information om ändringarna i god tid innan de träder i kraft. Om du inte samtycker till ändringarna har du rätt att invända mot behandlingen innan ändringarna i fråga träder i kraft.

13 Så här kontaktar oss

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.

Team Mate Communication AB, org.nr. 556844-3484

Besöksadress: Fannys väg 3, 131 54 Nacka

E-post: gdpr@team8.se

Webbplats: www.team8.se

Rulla till toppen

Team8.se

Stolt platinapartner

Team8 har återigen blivit utnämnda till Platina-partner av Tele2. Dessa partners är specifikt utvalda för att fungera som ambassadörer för Tele2 och kan på ett tydligt och kompetent sätt förmedla värdet av Tele2s produkter och har en tydlig bild av vad varumärket Tele2 står för.

Utmärkelsen innebär att Team8 levererat på och levt upp till den högsta standarden som Tele2 efterfrågar från sina partners gällande teknisk kompetens, samarbete, produktkännedom samt kundvård via support och service.

small_c_popup.png

Anmäl ditt intresse