Angående frågan om personuppgiftsbiträdesavtal

Team Mate Communication AB (nedan kallad ”Team8”) kan vara både personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde vid behandling av personuppgifter beroende av vilken tjänst som levereras. I Team8’s villkor återfinns bestämmelser som uppfyller kraven i GDPR avseende personuppgiftsbiträdesavtal.

Genom att godkänna Team8’s villkor kan du som kund därför vara säker på att kraven i GDPR artikel 28 efterlevs och att regleringen är välbalanserad och anpassad för Team8s tjänster. Ni finner en kopia på Team8’s personuppgiftsbiträdesavtal på följande länk.

Lista över underbiträden

Bolag Beskrivning
Microsoft Office 365 – Administration
Zendesk Kundärendehanteringssystem
Cygate Tillhandahållande av molntjänst

Senast uppdaterad: 2020-01-14.

Dataskyddspolicy

Nedan beskrivs hur Team Mate Communication AB (”Team8”), org. nr 556844-3484, med adress Fannys Väg 3, SE-131 54 Nacka, (”vi” eller ”oss”), behandlar personuppgifter i förhållande till dig som kund.

Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

I denna dataskyddspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår dataskyddspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

Vänligen notera att denna dataskyddspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

1.0 Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund:

(a) namn;
(b) adress;
(c) e-postadress;
(d) telefonnummer;
(e) användarnamn och lösenord;
(f) orderinformation;
(g) IP-nummer; samt
(h) annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss.

2.0 Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, inventarieregister, leverera varor och tjänster, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

3.0 Lagring av personuppgifter

3.1 Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst ett år efter det att kundförhållandet upphörde.

3.2 Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.

3.3 I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

4.0 Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som tillhandahåller vår e-handelsplattform,
arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna dataskyddspolicy.

5.0 Cookies

Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Vår policy om cookies kan du läsa här.

6.0 Nyhetsbrev och marknadsföring

Team8 använder en e-postleverantör, MailChimp, för att skicka våra nyhetsbrev. För att vi ska skicka våra nyhetsbrev via MailChimp, tillhandahåller vi MailChimp viss information, personnamn och e-postadress och. MailChimp behandlar information om dig i enlighet med bestämmelserna i sin integritetspolicy. MailChimp använder även vissa tekniker, som pixlar och web beacons, i nyhetsbrev som skickas via MailChimp. Med dessa tekniker kan MailChimp spåra om du har öppnat eller klickat på våra e-postmeddelanden och i så fall datum, tid och IP-adress som är kopplad till det öppna och / eller klickar. För mer information om MailChimps användning av dessa tekniker kan du läsa här https://mailchimp.com/legal/cookies/. Vill du avanmälan dig från våra nyhetsbrev så finns det att välja i respektive nyhetsutskick respektive denna länk, https://team8.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=16d95aaf0eaff7d23af37ebef&id=9fe7e55042.

7.0 Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

7.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

7.2 Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

7.3 Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas
korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

7.4 Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om
så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta
behandlingen.

7.5 Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

7.6 Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

7.7 Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

8.0 Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna dataskyddspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade dataskyddspolicyn.

9.0 Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss på gdpr@team8.se.


Denna dataskyddspolicy gäller från och med 2018-01-01.

Scroll to Top

Stolt platinapartner

Team8 har blivit utnämnda till Platina-partner av Tele2. En partnernivå som endast 6 av 215 partners når upp till. Dessa partners är specifikt utvalda för att fungera som ambassadörer för Tele2 och kan på ett tydligt och kompetent sätt förmedla värdet av Tele2s produkter, dessutom uppvisar de en hög teknisk kompetens och servicenivå.

Utmärkelsen innebär att Team8 levererat på och levt upp till den högsta standarden som Tele2 efterfrågar från sina partners gällande teknisk kompetens, samarbete, produktkännedom samt kundvård via support och service.

Tele2 har idag totalt 215 partners och av dessa är det enbart 6 stycken som möter kriterierna för att bli Platina-partner. Dessa partners är specifikt utvalda för att fungera som ambassadörer för Tele2 och kan på ett tydligt, effektivt och kompetent sätt förmedla värdet av Tele2s produkter och har en tydlig bild av vad varumärket Tele2 står för.

small_c_popup.png

Anmäl ditt intresse