Angående frågan om personuppgiftsbiträdesavtal

Team Mate Communication AB (nedan kallad ”Team8”) kan vara både personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde vid behandling av personuppgifter beroende av vilken tjänst som levereras. I Team8s allmänna villkor återfinns de villkor som också uppfyller kraven i GDPR avseende biträdesavtal.

Genom att godkänna Team8s allmänna villkor kan du som kund vara säker på att kraven i GDPR artikel 28 efterlevs och att regleringen är välbalanserad och anpassad för Team8s tjänster. Nedan ser ni två punkter från våra allmänna villkor som säkerställer detta.

6.1 Sekretess

Team8 efterlever alltid GDPR och lagen om elektronisk kommunikation avseende tystnadsplikt, sekretess och integritetsskydd. Detta innebär bland annat att Team8 inte obehörigen får avslöja eller använda information om enskilda personers förbindelse med Team8. Team8 och kunden får inte informera utomstående om Avtalet om det inte finns en skriftlig överenskommelse om detta. Detta gäller bara om inte annat föreskrivs i lag. Båda parter har dock rätt att lämna sådan information om Avtalet som behövs för att en leverantör eller uppdragstagare ska kunna utföra sitt uppdrag. Den leverantör eller uppdragstagare som får information om Avtalet måste också åläggas att följa sekretessbestämmelserna ovan. Team8 får informera andra bolag i Team8s koncern om Avtalet. Om någon av parterna åläggs att informera en myndighet om Avtalet ska detta göras med en begäran om att Avtalet ska vara sekretessbelagt hos myndigheten. Detta ska meddelas motparten skriftligt. Kunden svarar för att dokumentation och instruktioner som tillhandahålls enligt avtal med Team8 förvaras på ett betryggande sätt och inte kommer obehöriga personer tillhanda samt att sådan dokumentation och sådana instruktioner återlämnas till Team8 vid Avtalets upphörande. Team8 ansvarar för data som lagras hos Team8 enligt sina regler för datasäkerhet så att de inte förloras och så att ingen obehörig kommer åt dem. Bestämmelserna om sekretess i det här avsnittet gäller under avtalstiden och fem år därefter.

7.1 Behandling av personuppgifter

Team8 kan, inom ramen för leveransen av de tjänster som kunden beställt, komma att behandla personuppgifter. För eventuell behandling av personuppgifter inom ramen för sådana tjänster som Team8 tillhandahåller, exempelvis inventarieregister eller hantering av supportärenden, och för på liknande sätt standardiserade tjänster där Team8 bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen, är Team8 personuppgiftsansvarig.

För tjänster där Team8 behandlar personuppgifter för kundens räkning, dvs. där kunden bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna och därmed är personuppgiftsansvarig, är Team8 istället kundens personuppgiftsbiträde, som dessa begrepp definieras i tillämplig dataskyddslagstiftning.

När Team8 är personuppgiftsbiträde gäller den biträdesreglering som följer nedan. De kategorier av personuppgifter och de kategorier av registrerade som kommer att behandlas vid fullgörande av Avtalet framgår av Avtalet, tjänstebeskrivningarna och de särskilda villkoren för de tjänster som omfattas av Avtalet från tid till annan. Det kommer att kunna röra sig om namn, postadresser, email-adresser, telefonnummer, produkter, serienummer, mottagarinformation. I förekommande fall kommer även personnummer med mera rörande kundens kunder, avsändare och mottagare av försändelser, kundens anställda och inhyrda konsulter, samt anställda och inhyrda konsulter hos kundens samarbetspartners och leverantörer att behandlas.

Personuppgifterna kommer att behandlas av Team8 för ändamålet att fullgöra Team8s åtaganden under Avtalet. Behandlingen kommer att pågå så länge det krävs för fullgörandet av Avtalet. Krav i denna biträdesreglering som följer av GDPR, men inte av tillämplig lagstiftning som gäller före maj 2018, ska gälla mellan parterna från och med då GDPR träder i kraft. Före maj 2018 avser tillämplig dataskyddslagstiftning personuppgiftslagen (SFS 1998:204) eller motsvarande lokal lagstiftning. Team8 åtar sig att endast behandla de personuppgifter som Team8 får tillgång till under Avtalet i enlighet med Avtalet samt kundens eventuella övriga dokumenterade instruktioner. Team8 åtar sig att uppfylla de åtaganden som följer av GDPR, däribland i artikel 28.3 a)-h) GDPR.

I förhållande till Team8s tjänster ska Team8 ha rätt att behandla uppgifter om ovan nämnda personuppgifter i syfte att erbjuda tilläggstjänster som har ett naturligt samband med leveransen av de produkter och tjänster som Avtalet avser. Team8 är ansvarigt för att behandlingen för Team8s egna ändamål följer kraven i tillämplig dataskyddslagstiftningen. Team8 har inte rätt att behandla uppgifterna för andra egna ändamål än dem som anges här.

Team8 har en generell rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av Team8s personuppgiftsbehandling under Avtalet. I den utsträckning Team8 anlitar underleverantörer (underbiträden) som kommer att behandla kundens personuppgifter ska följande gälla.

I förhållande till de underbiträden som anlitas ska Team8 ingå avtal om personuppgiftsbehandling på villkor som motsvarar denna punkt. Om Team8 engagerar underleverantörer i tredje land åtar sig Team8 att säkra att laglig grund för överföringen till tredje land föreligger enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Dataskyddspolicy

Nedan beskrivs hur Team Mate Communication AB (”Team8”), org. nr 556844-3484, med adress Fannys Väg 3, SE-131 54 Nacka, (”vi” eller ”oss”), behandlar personuppgifter i förhållande till dig som kund.

Integritetsskydd är en fråga som prioriteras av oss. Det är därför viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

I denna dataskyddspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår dataskyddspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

Vänligen notera att denna dataskyddspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka vi är personuppgiftsansvariga. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär även att det är till oss du ska vända dig med frågor eller synpunkter, eller om du vill utnyttja någon av de rättigheter du har i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter.

1.0 Personuppgifter som behandlas

Personuppgifter avser uppgifter som kan hänföras till dig. Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som kund:

(a) namn;
(b) adress;
(c) e-postadress;
(d) telefonnummer;
(e) användarnamn och lösenord;
(f) orderinformation;
(g) IP-nummer; samt
(h) annan information som du lämnar vid dina kontakter med oss.

2.0 Ändamålet med behandlingen och rättsliga grunder

Vi behandlar dina personuppgifter för ändamålet att administrera våra kundrelationer, inventarieregister, leverera varor och tjänster, tillhandahålla support samt marknadsföra våra varor och tjänster. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för vårt berättigade intresse av att nå ut med marknadsföring.

3.0 Lagring av personuppgifter

3.1 Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Om kundförhållandet med oss upphör, lagrar vi ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer i marknadsföringssyfte i högst ett år efter det att kundförhållandet upphörde.

3.2 Vi behandlar alltid dina personuppgifter i den utsträckning och under den tid vi är skyldiga att göra det enligt lag.

3.3 I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med behandlingen, eller behandlingen av annan anledning inte längre skulle vara tillåten, så anonymiseras eller raderas uppgifterna.

4.0 Mottagare

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra personuppgiftsbiträden, t.ex. bolag som tillhandahåller vår e-handelsplattform,
arbetar med fakturaadministration eller IT- och molntjänster. I sådana fall ingås personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter endast behandlas i enlighet med denna dataskyddspolicy.

5.0 Cookies

Webbplatsen använder s.k. cookies i syfte att anpassa din användarupplevelse och förbättra webbplatsen. Vår policy om cookies kan du läsa här.

6.0 Nyhetsbrev och marknadsföring

Team8 använder en e-postleverantör, MailChimp, för att skicka våra nyhetsbrev. För att vi ska skicka våra nyhetsbrev via MailChimp, tillhandahåller vi MailChimp viss information, personnamn och e-postadress och. MailChimp behandlar information om dig i enlighet med bestämmelserna i sin integritetspolicy. MailChimp använder även vissa tekniker, som pixlar och web beacons, i nyhetsbrev som skickas via MailChimp. Med dessa tekniker kan MailChimp spåra om du har öppnat eller klickat på våra e-postmeddelanden och i så fall datum, tid och IP-adress som är kopplad till det öppna och / eller klickar. För mer information om MailChimps användning av dessa tekniker kan du läsa här https://mailchimp.com/legal/cookies/. Vill du avanmälan dig från våra nyhetsbrev så finns det att välja i respektive nyhetsutskick respektive denna länk, https://team8.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=16d95aaf0eaff7d23af37ebef&id=9fe7e55042.

7.0 Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem.

7.1 Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Du har även med beaktande av ändamålet med behandlingen rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

7.2 Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

7.3 Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas
korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

7.4 Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av vårt berättigande intresse. Om
så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta
behandlingen.

7.5 Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

7.6 Du har rätt att under vissa omständigheter få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

7.7 Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

8.0 Tillägg och ändringar

Vi kan komma att göra tillägg eller ändringar i denna dataskyddspolicy. Om vi gör det kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker så ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade dataskyddspolicyn.

9.0 Kontakta oss

För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss på gdpr@team8.se.
__________________________
Denna dataskyddspolicy gäller från och med 2018-01-01.

telenor tdc tele2 telia tre

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste nyheterna direkt i din mailbox.

Tack! Klicka på länken du fått till din mail för att slutföra din prenumeration.